Showing all 2 results

  • : Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11
  • : 100, 300, 500, 1000, 3000
  • : Tây Nam
18USD/m2
  • : Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11
  • : 40, 80, 120, 160, 250
  • : Đông Bắc
12USD/m2